Yazı Detayı
17 Eylül 2019 - Salı 11:26
 
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (28)
Prof.Dr Cahit KURBANOĞLU
mail.haber111@gmail.com
 
 

(Vefatının sene-i devriyesi vesilesiyle)

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ 28

31 Mart Hadisesi

31 Mart Vakası ile ilgili tarihi kaynaklarda belirtildiğine göre; 23 Temmuz 1908’de, Sultan 2. Abdülhamit Han tarafından 2. Meşrutiyetin ilanından sonra, İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetimde söz sahibi olduğu; Osmanlı İmparatorluğu’nda 2. Meşrutiyet döneminde devlet yönetimine karşı şeriat isteği ile, 13 Nisan 1909’da (Rumi 31 Mart 1325) İstanbul’da bir ayaklanma ortaya çıktığı; isyanı başlatan ve yönlendirenlerin başında Derviş Vahdeti ve Şeyh Said-i Kürdi gibi din bilginleri olduğu; bir süre sonra medrese öğrencileri ve ittihatçılardan memnun olmayan muhalefetin de isyanı dışarıdan veya gizli olarak destek verdiği; isyandan sonra ordu, isyancı olduğu gerekçesiyle bir çok insanı ve medrese öğrencilerinin de çoğunu idam ettiği; saray hazinesinin ve kitaplığının yağmalandığı; Sultan 2. Abdülhamit Han’ın da tahttan indirdiği şeklinde aktarılmaktadır.

 

Bediüzzaman bu vakada bazı haksız isnad ve ithamlara maruz bırakılmıştır. Oysa boyutlarının küçük kalması için ve hatta yüzden bire inmesi için gecesini gündüzüne katan, isyan etmek isteyen sekiz taburu isyandan vaz geçiren ve çevresindekileri teskin etmek için gösterdiği çabayı ancak Risale-i Nur Külliyatından öğrenebiliriz. Biz burada denizden bir katre sunmaya çalışacağız. 

 

“Kahraman Askerlerimize 

Ey şanlı asakir-i muvahhidîn (İslam Ordusu)! Ve ey bu millet-i mazlumeyi (mazlum milleti) ve mukaddes İslâmiyet'i iki defa büyük vartadan (tehlikede) tahlis eden (kurtaran) muhteşem kahramanlar!.. 

Cemal (güzelliğiniz) ve kemaliniz (mükemmelliğiniz), intizam (düzen) ve inzibattır (asayiştir). Bunu da hakkıyla en müşevveş (karışık) bir zamanda gösterdiniz. Ve hayatınız ve kuvvetiniz itaattır (emre uymaktır).

Bu meziyet-i mukaddeseyi (kutsal özelliği) en ufak âmirinize karşı bile irae ediniz (gösteriniz). Otuz milyon Osmanlı ve üçyüz milyon İslâm'ın namusu artık sizin itaatınıza bağlıdır. Sancak ve tevhid-i İlahî (Allah’ın birliğine iman) sizin yed-i şecaatınızdadır (kahraman elinizdedir). ” (10/103)

 

“Sizin o mübarek elinizin kuvveti de itaattır. Sizin zabitleriniz (subaylarınız), müşfik pederlerinizdir (şefkatli babalarınızdır). Kur’an ve hadîs ve hikmet ve tecrübe ile sabittir ki: Haklı âmire itaat farzdır. 

Malûmunuzdur ki, otuzüç milyon nüfus yüz sene zarfında böyle iki inkılabı yapamadı. Sizin o itaattan neş'et eden (meydana gelen) hakikî kuvvetiniz, umum millet-i İslâmiyeyi medyun-u şükran etti. Bu şerefi hakkıyla teyid etmek (kuvvetlendirmek), zabitlerinize itaatladır. İslâmiyet'in namusu (ahlakı) da o itaattadır. 

Biliyorum ki, müşfik pederleriniz olan zabitlerinizi mes'ul etmemek için işe karıştırmadınız. Şimdi ise iş bitti. Zabitlerinizin âğuş-u şefkatlerine (şefkat kucağına) atılınız. Şeriat-ı garra (Islâm dini) böyle emrediyor. Zira zabitler ulü-l emrdirler (müslümanları İslam dinine göre idare edenler). Vatan ve millet menfaatinde, hususan nizam-ı askerîde ulü-l emre itaat farzdır. Şeriat-ı Muhammedînin (Aleyhissalâtü Vesselâm) muhafazası da itaat iledir.”(10/104)

 

“Eskiden 31 Mart hâdisesinde çendan (gerçi) onu da karıştırdılar, bazı dostlarını da ezdiler. Fakat sonra tebeyyün etti (açıklığa kavuştu) ki, mes'ele başkaları tarafından çıkmış. Onun dostları, onun yüzünden değil, onun düşmanları yüzünden bela gördüler. Hem o zaman çok dostlarını da kurtardı.” (3/416) 

 

31 Mart hadisesinde ordu o zamanın Genel Kurmay Başkanlığını, Şeyhülislâmı ve alimleri dinlemiyor. İşte bu noktada yaptığı nutuklar ile Bediüzzaman sekiz taburu itaate getirmiştir. İstiklal Harbinde ise Hutuvat-ı Sitte’de bir makale ile İstanbul'daki alimlerin fikirlerini İngiliz aleyhine çevirerek, milli harekâtın lehinde önemli hizmet ve gayret göstermiştir. Ayasofya'da binlerle adama nutuk vererek, hariç düşmanlara karşı milleti uyanık tutan ve bu hizmetlerinden dolayı da Ankara'daki Meclis Mebusları tarafından şiddetli alkışlarla karşılanan hizmetleri vesikalarla sabittir. Bu konularda kendisinden bazı gayretlerini yazalım. 

 

“Nihayet menhus 31 Mart Hâdisesi meydana gelir. Şeriat isteyen ve o hâdisede ismi karışan onbeş kadar hoca i'dam edilir. Bedîüzzaman, onlar mahkeme binasının bahçesinde asılı durdukları ve kendisi de pencereden onları gördüğü bir halde muhakeme olunur. Mahkeme reisi Hurşid Paşa sorar: 

-Sen de şeriat istemişsin? 

Bedîüzzaman cevab verir: 

-Şeriatın bir hakikatına, bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat, sebeb-i saadet (mutluluğun sebebi) ve adalet-i mahz (gerçek adalet) ve fazilettir. Fakat ihtilâlcilerin isteyişi gibi değil! 

Bedîüzzaman'ın divan-ı harbdeki bu kahramanca müdafaası, o zaman iki defa tab'edilip neşredilmiştir. O dehşetli mahkemeden i'damını beklerken beraet etmiş ve mahkemeye teşekkür etmeyerek, yolda Bayezid'den tâ Sultanahmed'e kadar arkasında kalabalık bir halk kitlesi mevcud olduğu halde: "Zalimler için yaşasın Cehennem! Zalimler için yaşasın Cehennem!" nidalarıyla ilerlemiştir.”(1/60)

 

Bediüzzaman 31 Mart Hâdisesinde Divan-ı Harb-i Örfî'de (askeri mahkemede) yaptığı savunmasında Kur’an ölçüleri ile konuşmuş, milliyetimizi yalnız İslâmiyet kabul ederek her şeyi de İslâmiyet açısından muhakeme etmiştir.

Hapishaneyi kabir aleminin kapısı, darağacını âhirete giden trenin istasyon bekleme salonu kabul eden bir insan, insanlığın maruz kaldığı mağdur ve gaddar hallerini tenkit etmemesi ve susması mümkün müdür. Bu şekildeki hadiselere nasıl yaklaşıyor okuyalım:

 

“Ben 31 Mart hâdisesinde şuna yakın bir hal gördüm. Zira İslâmiyet'in meşrutiyetperver (meşrutiyet severleri) ve hamiyetli (koruma çabasındaki) fedaileri, cevher-i hayat (hayatın esası) makamında bildikleri nimet-i meşrutiyeti (meşrutiyet nimetini) şeriata tatbik edip (Allah’ın kanunlarına uygulayıp) , ehl-i hükûmeti (ülke yöneticilerini) adalet namazında kıbleye irşad (yönelterek) ve nam-ı mukaddes (kutsal isimli) şeriatı meşrutiyet kuvvetiyle i'lâ (yüceltme); ve meşrutiyeti şeriat kuvvetiyle ibka (süreklileştirme) ; ve bütün seyyiat-ı sâbıkayı (geçmişteki kötülükleri), muhalefet-i şeriat (İslam dinine ters düşme) üzerine ilka etmek (atmak) için bazı telkinatta (aşılamada) ve teferruatın (ayrıntıların) tatbikatında (uygulamasında) bulundular. Sonra, sağını solundan farketmeyenler, hâşâ şeriatı istibdada (baskıya) müsaid zannederek, tuti kuşları (papağan) taklidi gibi "Şeriat isteriz!" demekle, hakikî maksad ortada anlaşılmaz oldu. Zâten plânlar serilmişti. İşte o zaman yalan olarak hamiyet (korumacı) maskesini takınan bazı herifler, o ism-i mukaddese tecavüz ettiler. İşte cây-ı ibret (İbret alınacak) bir nokta-i siyah (kara nokta).!”(1/83)

 

 
Etiketler: ASRIN, DERDİ, İLE, DERTLENEN, ADAM, (28),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
02 Temmuz 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
28 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ SESİN İLETİMİ DE MUCİZE HEDİYESİDİR
25 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ ALAŞIMLAR İNSANLIĞA MUCİZE İLE GELMİŞTİR
21 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ 4 DEMİR CEVHERİ YERİNE ALTIN OLSAYDI NE OLURDU
20 Haziran 2020
AYASOFYA CAMİİNİ İBADETE AÇMAK 2
19 Haziran 2020
AYASOFYA CAMİİNİ İBADETE AÇMAK 1
18 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ HAZRETİ DUVUD’UN DEMİR MADENİNİ ERİTMESİ
15 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ FEHİM İFHAMDAN DAHA ESHELDİR
12 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ İLİMİN GÖREVİ NEDİR
09 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ DEMİR MUCİZESİ
06 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
03 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
31 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
31 Mayıs 2020
CUMHURBAŞKANIMİZ SİGARAYI BIRAKMADA ÜLKE İÇİN BİR FIRSATTIR
29 Mayıs 2020
65 YAŞ ÜSTÜNE UYGULAMA MÜKAFAAT MI? CEZA MI?
28 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
27 Mayıs 2020
BU MİLLET BİR DAHA 27 MAYIS YAŞAMIYACAK
25 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
21 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİLERİN DİLİ
18 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİLERİN DİLİ
15 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİ
12 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİ KUR’AN VE PEYGAMBER MUCİZELERİ NE SÖYLÜYOR
10 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİ KUR’AN VE PEYGAMBER MUCİZELERİ NE SÖYLÜYOR
06 Mayıs 2020
KESİN DAVET 70
06 Mayıs 2020
GÜZEL İNSANLAR ARKALARINDAN RAHMETLE ANILIR
04 Mayıs 2020
GÜZEL İNSANLAR ARKALARINDAN RAHMETLE ANILIR
04 Mayıs 2020
KESİN DAVET 69
03 Mayıs 2020
KESİN DAVET 68
30 Nisan 2020
KESİN DAVET 67
28 Nisan 2020
KESİN DAVET 66
26 Nisan 2020
KESİN DAVET 65
24 Nisan 2020
KESİN DAVET 64
24 Nisan 2020
KESİN DAVET 61
22 Nisan 2020
İYİLİĞİN ÜCRETİ TEŞEKKÜRDÜR
20 Nisan 2020
KESİN DAVET 63
18 Nisan 2020
ÖLÜM EBEDİN BİR BAŞLANGICI
16 Nisan 2020
KESİN DAVET 60
14 Nisan 2020
KESİN DAVET 59
12 Nisan 2020
KESİN DAVET 58
10 Nisan 2020
KESİN DAVET 57
09 Nisan 2020
KESİN DAVET 56
06 Nisan 2020
KESİN DAVET 55
06 Nisan 2020
Bülent Ertekin Kardeşim Kalbine Bakım Yaptırdı
04 Nisan 2020
KESİN DAVET 54
02 Nisan 2020
KESİN DAVET 53
01 Nisan 2020
KESİN DAVET 52
30 Mart 2020
KESİN DAVET 51
28 Mart 2020
KESİN DAVET 50
26 Mart 2020
KESİN DAVET 49
24 Mart 2020
KESİN DAVET 48
24 Mart 2020
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM
22 Mart 2020
KESİN DAVET 47
20 Mart 2020
KESİN DAVET 46
18 Mart 2020
KESİN DAVET 45
16 Mart 2020
KESİN DAVET 44
16 Mart 2020
KESİN DAVET 43
12 Mart 2020
KESİN DAVET 42
10 Mart 2020
KESİN DAVET 41
09 Mart 2020
REGAİB GECESİ 33 ŞEHİT 4
08 Mart 2020
KESİN DAVET 40
08 Mart 2020
REGAİB GECESİ 33 ŞEHİT 3
08 Mart 2020
KESİN DAVET 39
08 Mart 2020
REGAİB GECESİ 33 ŞEHİT 2
08 Mart 2020
ÖLÜM NASIL NİMET OLUR
03 Mart 2020
REGAİB GECESİ 33 ŞEHİT( 1)
02 Mart 2020
KESİN DAVET 37
28 Şubat 2020
KESİN DAVET 36
27 Şubat 2020
KESİN DAVET 35
24 Şubat 2020
KESİN DAVET 34
24 Şubat 2020
KESİN DAVET 33
20 Şubat 2020
KESİN DAVET 32
19 Şubat 2020
KESİN DAVET 31
16 Şubat 2020
KESİN DAVET 30
14 Şubat 2020
KESİN DAVET 29
12 Şubat 2020
KESİN DAVET 28
10 Şubat 2020
KESİN DAVET 27
08 Şubat 2020
KESİN DAVET 26
07 Şubat 2020
KESİN DAVET 25
05 Şubat 2020
ÇOCUKLARIN 15 GÜNLÜK TATİLİ
04 Şubat 2020
KESİN DAVET 24
02 Şubat 2020
KESİN DAVET 23
30 Ocak 2020
KESİN DAVET 22
26 Ocak 2020
KESİN DAVET 20
24 Ocak 2020
KESİN DAVET 19
23 Ocak 2020
KESİN DAVET 18
20 Ocak 2020
KESİN DAVET 17
18 Ocak 2020
KESİN DAVET 16
18 Ocak 2020
KESİN DAVET 15
14 Ocak 2020
KESİN DAVET 14
12 Ocak 2020
KESİN DAVET 13
11 Ocak 2020
KESİN DAVET 12
08 Ocak 2020
KESİN DAVET 11
06 Ocak 2020
KESİN DAVET 10
04 Ocak 2020
KESİN DAVET 9
02 Ocak 2020
KESİN DAVET 8
31 Aralık 2019
KESİN DAVET 7
30 Aralık 2019
KESİN DAVET 6
27 Aralık 2019
KESİN DAVET 5
25 Aralık 2019
KESİN DAVET 4
24 Aralık 2019
KESİN DAVET 3
22 Aralık 2019
KESİN DAVET 2
21 Aralık 2019
KESİN DAVET 1
14 Aralık 2019
GERÇEK ÖĞRETMENİ TANIYALIM 6
08 Aralık 2019
GERÇEK ÖĞRETMENİ TANIYALIM 5
05 Aralık 2019
GERÇEK ÖĞRETMENİ TANIYALIM 4
30 Kasım 2019
Gerçek Öğretmeni Tanıyalım 3
24 Kasım 2019
Gerçek Öğretmeni Tanıyalım 1
23 Kasım 2019
Bayram Yüksel Ağabey 2
19 Kasım 2019
BAYRAM YÜKSEL AĞABEY
14 Kasım 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (39)
10 Kasım 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (38)
05 Kasım 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM 37
28 Ekim 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (36)
22 Ekim 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (35)
17 Ekim 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (34)
15 Ekim 2019
TEK VÜCUT VE TEK SES (3)
14 Ekim 2019
TEK VÜCUT VE TEK SES (2)
13 Ekim 2019
Tek Vücûd, Tek Ses
10 Ekim 2019
Asrın DERDİ ile dertlenen adam (33)
04 Ekim 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (32)
30 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (26)
29 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (31)
27 Eylül 2019
Zelzele
22 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (30)
21 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (29)
17 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (27)
17 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (24)
17 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (14)
17 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (11)
17 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (7)
14 Eylül 2019
NİMETE SAYGI GÖSTERİLMEZSE ELİMİZDEN GİDER 2
12 Eylül 2019
NİMETE SAYGI GÖSTERİLMEZSE ELİMİZDEN GİDER (1)
26 Ağustos 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (25)
18 Ağustos 2019
ZELZELE
17 Ağustos 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (23)
15 Ağustos 2019
ENEMİZİ KURBAN EDEBİLDİK Mİ ?
10 Ağustos 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (22)
06 Ağustos 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (21)
02 Ağustos 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (20)
28 Temmuz 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (19)
24 Temmuz 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (18)
21 Temmuz 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (17)
18 Temmuz 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (16)
16 Temmuz 2019
15 Temmuz 2016 gecesi ve 16 Temmuz 2016 sabahı
15 Temmuz 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (15)
06 Temmuz 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (13)
03 Temmuz 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (12)
30 Haziran 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (10)
24 Haziran 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (9)
21 Haziran 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (8)
15 Haziran 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (6)
12 Haziran 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (5)
09 Haziran 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM 4
06 Haziran 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM
25 Mayıs 2019
ISRAFIN REÇETESİ ORUÇ III
15 Mayıs 2019
ISRAFIN REÇETESİ ORUÇ I
12 Mayıs 2019
Cennet Anne
04 Mayıs 2019
Ramazan'ı Şerif
16 Nisan 2019
BİLİM ADAMI SORUMLULUĞU 5
11 Nisan 2019
BİLİM ADAMI SORUMLULUĞU 4
25 Mart 2019
BİLİM ADAMI SORUMLULUĞU 3
21 Mart 2019
BİLİM ADAMI SORUMLULUĞU 2
12 Mart 2019
EN ÇOK YAPTIĞIMIZ ŞEY “EN KOLAY İŞLEDİĞİMİZ ” 2
09 Mart 2019
EN ÇOK YAPTIĞIMIZ ŞEY “EN KOLAY İŞLEDİĞİMİZ ” 1
04 Mart 2019
BAKIŞ AÇISI 4
25 Şubat 2019
BAKIŞ AÇISI 3
19 Şubat 2019
BAKIŞ AÇISI 2
14 Şubat 2019
BAKIŞ AÇISI 1
05 Şubat 2019
EĞİTİMİN TEMELİ 2
28 Ocak 2019
EĞİTİMİN TEMELİ (1)
19 Ocak 2019
KESİN DAVET
15 Ocak 2019
EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Haber Yazılımı